REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO

EWERANDA.PL

obowiązujący od dnia 25.03.2022 roku

Dobrze Cię tu widzieć! Ten dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy. Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy jest administrowany przez Dominikę Buchalik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SHADOWXL Dominika Buchalik, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Żorach, ul. Folwarecka 17A, kod pocztowy 44-240 Żory, NIP: 6511554458, REGON: 240473362.
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e‑mail: kontakt@eweranda.pl.
 3. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie oraz konsultacji online. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie zakupionych i zamontowanych Produktów w postaci zdjęcia i/lub nagrania video pokazowego w celu umieszczenia ich w mediach społecznościowych Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Sprzedawcy: www.ewerandy.pl.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


Dni robocze

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Formularz rejestracjiFormularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto w Sklepie;  
Formularz zamówieniaFormularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej mojego Sklepu, umożliwiająca Ci złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy;  
Klient/Kupujący/UżytkownikRozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie; 
Przedsiębiorca  Rozumie się przez to Klientów Platformy, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Konsument Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta  Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosuje także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
KontoJest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Ciebie hasłem zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym;
ProduktOznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, a także towar realizowany na zlecenie Klienta, według jego indywidualnych preferencji;
RejestracjaProcedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie internetowym;
Sklep Oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem, którego możesz dokonać zakupu Produktów;
SprzedawcaDominika Buchalik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SHADOWXL Dominika Buchalik, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Żorach, przy ul. Folwareckiej 17A, kod pocztowy 44-240 Żory, NIP: 6511554458, REGON: 240473362;
Usługa elektronicznaUsługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie internetowym; 

Zamówienie

Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Nie obejmuje pomiaru, który Klient jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to: 

a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, 

b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, 

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 

d) posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika. 

2. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie dokonać zakupów w Sklepie proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail. 

3. Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 

5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres email. 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienie, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej). 

2. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

4. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.

6. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Składam zamówienie” lub innego równoznacznego.

7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca udostępnia Klientowi formularz reklamacji.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy. 

10. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego. 

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. 

2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego hasła. 

3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.

5. Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 

6. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 

7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

8. W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia.

3. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (opcjonalnie).

4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.

5. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.

6. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.

7. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Składam zamówienie” lub innym równoważnym sformułowaniem.

8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

9. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu „PayU” system płatności online również wysyła informację o numerze zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.

10. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

11. W związku z tym, że za pośrednictwem Sklepu internetowego można dokonać zamówienia różnego typu produktów (np. produkt elektroniczny, produkt fizyczny), między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

a) umowa sprzedaży – dotyczy zamówienia produktów fizycznych,

b) umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów elektronicznych, w tym także konsultacji online.

12. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

13. W przypadku zamówień dotyczących produktów fizycznych oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży. 

14. W przypadku dokonania zamówienia, którego przedmiotem są zarówno produkty fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

PRODUKT FIZYCZNY

1. Dostępne metody dostawy produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.

2. Metody płatności za produkty fizyczny są prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy. Należą do nich:

a) płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta),

b) płatność gotówką, w przypadku odbioru osobistego Produktów,

c) inne formy płatności wskazane w procesie zakupowym.

3. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie towaru informuje Klienta o terminie, w jakim Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

5. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca dostarczy mu potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą otrzymania go przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

6. Realizacja zamówienia produktu fizycznego oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego produktu na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Kupującego.

7. Czas realizacji zamówienia powinien zostać wskazany na stronie obok opisu produktu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę. 

8. Przesyłka zostaje doręczona na adres Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy produktu fizycznego.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Natomiast po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą – możliwa jest także wysyłka za granicę.

10. Klient może wybrać następujące formy dostawy wskazane na stronie sklepu:

a) odbiór osobisty.

11. Po otrzymaniu przesyłki Klient będący Konsumentem bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosimy aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sprzedawcy w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Klienta przy kurierze W protokole szkody musi być informacja, że „opakowanie zewnętrzne nosi ślady uszkodzenia”. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

12. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu, w opisie Produktu, informuje Klienta o terminie potrzebnym na realizację Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.

13. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta wyrażoną w procesie zakupowym, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmujące dostarczane towary.

14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Produktów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, jest każdorazowo prezentowana w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu. 

FORMY PŁATNOŚCI 

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie. 

2. Na życzenie Kupującego wyrażone w procesie zakupowym Sprzedawca wystawia faktury VAT. 

3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu i udostępniane Kupującemu podczas składania zamówień:

 • PayU jest to platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności elektroniczne, 
 • tradycyjny przelew bankowy, 
 • w przypadku odbioru osobistego płatność kartą na miejscu. 

Po kliknięciu przycisku finalizującego „Składam zamówienie” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Kupujący zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie. 

4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu przycisku finalizującego zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.

5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek VAT.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest do wiadomości e-mail.

7. Sprzedawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna. 
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni. 
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. 
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 11. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl oraz skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu
 12. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Ze względu na gabaryty i wagę Produktów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie Produktów może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą/kurierem.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego Produktu, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy, niż zwykła paczka pocztowa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu internetowego umowami. 

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego. 

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet. 

5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. 

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Platformą będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie. 

Załączniki:

Formularz reklamacyjny 

Nasza gwarancja

atrakcyjna cena

Atrakcyjna cena

transport i montaż

Transport i montaż

stabilna konstrukcja

Stabilna konstrukcja

najwyższa jakość

Najwyższa jakość